Logowanie do poczty

Ocena przydatności słupów drewnianych i żelbetowych do budowy linii telekomunikacyjnych

Niższy ponad 3-krotnie ciężar słupów drewnianych w stosunku do porównywalnych słupów żelbetowych, wymaga niższych nakładów na transport zewnętrzny oraz technologiczny. Konsekwencją tego jest mniejsze zużycie paliw ropopochodnych, a tym samym ograniczenie niekorzystnego wpływu transportu samochodowego na środowisko naturalne. Podczas spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku spalinowym zawsze powstaje CO2, H2O i NOx niezależnie od stechiometrii i ekonomiki spalania czy składu bazowego paliwa węglowodorowego. Ponadto w wyniku niepełnego spalania powstaje bardzo toksyczny tlenek węgla (CO). Obecne w spalinach węglowodory nienasycone, wykazujące dużą aktywność fotochemiczną, odpowiedzialne są za powstanie smogu ozonowego. W wyniku spalania oleju napędowego w silniku Diesla wydalane są do atmosfery cząstki stałe o silnie rozwiniętej powierzchni pozwalające na adsorpcję na nich wyższych węglowodorów (z paliwa), które mają kancerogenne działanie na organizm.

Równie ważnym, chociaż w nieco mniejszej skali ilościowej, jest zagrożenie wynikające z eksploatacji olejów smarowych w silnikach. Do oleju smarowego podczas pracy silnika przechodzą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym także benzopiren, któremu badanie biologiczne i medyczne przypisują własności rakotwórcze.Znaczenie tego problemu jest tak wielkie, że zajęła się tym CONCAWE (Europejska Organizacja Zdrowia i Ochrony Środowiska Przemysłu Rafineryjnego).

Relatywnie niski ciężar całkowity slupów drewnianych umożliwia ręczny ich montaż oraz demontaż bez konieczności stosowania dźwigów samojezdnych. Dzięki temu powstałe podczas realizacji budowy szkody na nieruchomościach przyległych, przez które odbywa się transport technologiczny są nieporównywalnie mniejsze w stosunku szkód jakie powstają w technologii montażu linii telekomunikacyjnej przy pomocy dźwigów samojezdnych i samochodów dostawczych. W wyniku tego inwestor obciążony jest niższymi kosztami odszkodowań za szkody w uprawach rolnych i leśnych oraz niższymi kosztami rekultywacji zniszczonych gruntów.
Budowa linii telekomunikacyjnych w terenie o dużym nachyleniu stoków bądź w terenach górskich a także w terenach podmokłych, przy użyciu ciężkiego sprzętu będzie bardzo trudna, kosztowna bądź zupełnie niemożliwa. A zatem dla takich przypadków zaprojektowanie linii z użyciem słupów żelbetowych będzie niecelowe.


Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.