Logowanie do poczty

Ocena przydatności słupów drewnianych i żelbetowych do budowy linii telekomunikacyjnych

2. Odporność na działanie czynników chemicznych

Drewno wykazuje dużą odporność na destrukcyjne oddziaływanie roztworów kwasów oraz związków siarki. Ta właściwość może być istotna przy posadowieniu bezpośrednim słupów w gruntach zawierających kwasy humusowe oraz terenach rolniczych, na których stosowane są wysokie dawki nawozów o odczynie kwaśnym.
W takich warunkach tylko betony szczelne, o wskaźniku wodoszczelności W 6 -e- W 8, a więc posiadające cechy betonów hydrotechnicznych mogą skutecznie opierać się nieodwracalnym zmianom ich właściwości w wyniku fizycznego, chemicznego lub specjalnego oddziaływania środowiska korozyjnego. W zależności od stopnia agresywności środowiska niezbędne będzie zastosowanie odpowiedniej ochrony konstrukcji słupów żelbetowych, a mianowicie: ochrony materiałowo-strukturalnej, powierzchniowej ograniczającej oddziaływanie środowiska na beton lub całkowicie odcinającej dostęp środowiska do konstrukcji. W ogólnym zarysie zabiegi te będą polegały na zastosowaniu odpowiednich grubości otulin zbrojenia i ograniczeniu rozwarcia rys w elementach żelbetowych zabezpieczając w ten sposób stal zbrojeniową przed korozją, wykonaniu różnego rodzaju impregnacji betonu stwardniałego w postaci powłok malarskich, bitumicznych, kompozytów żywicznych itp.
Oprócz korozji kwasowej betonu może wystąpić korozja ługująca wywołana wodami miękkimi, wypłukującymi łatwo rozpuszczalny wodorotlenek wapnia ze struktury betonu, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia alkaliczności betonu, a tym samym utraty równowagi chemicznej i rozpadu zwartych minerałów tworzywa cementowego. W tych przypadkach również niezbędne będzie wykonanie odpowiedniej ochrony jak wyżej. Te zabezpieczenia przed korozją betonu będą miały wpływ na wysokość kosztów całego przedsięwzięcia budowlanego jakim jest budowa linii telekomunikacyjnej.
Decydując się na wybór słupów żelbetowych, spełniających wymogi obecnie obowiązującej normy PN-B-03264 :1999 wg. Eurokodu 2, należy wziąć pod uwagę fakt, że Polski Komitet Normalizacyjny przewiduje wprowadzenie wkrótce nowej normy projektowania konstrukcji żelbetowych PN-B-03264 : 2002, która wg projektu, przewiduje między innymi zmiany dotyczące wartości współczynnika acc korygującego wytrzymałość betonu w przypadku słupów o małych przekrojach oraz zmianę klas betonu stosowanych do konstrukcji eksploatowanych w środowiskach o różnych klasach ekspozycji. Należy przypuszczać że wymogi nowej normy spowodują wzrost kosztów wytworzenia słupów żelbetowych.


Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.