Logowanie do poczty

Ocena przydatności słupów drewnianych i żelbetowych do budowy linii telekomunikacyjnych

3. Łatwość obróbki i wykonania słupów drewnianych

Prace związane z wykonawstwem słupów drewnianych mogą być prowadzone zarówno latem jak i zimą - bez żadnych ograniczeń ze względu na porę roku, klimat czy temperaturę otoczenia. A zatem ta technologia nie wymaga specjalnych ogrzewanych hal produkcyjnych w odróżnieniu od wykonawstwa - w okresie zimowym - prefabrykowanych słupów żelbetowych.
Powstające podczas obróbki odpady organiczne w postaci trocin i kory jako substancje biodegradowalne są przyjazne środowisku. Mogą być wykorzystywane do rekultywacji terenów zdegradowanych, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała przede wszystkim w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych, działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej. Ponadto odpady te mogą być użyte do przywrócenia wartości użytkowych lub przyrodniczych gruntom zdewastowanym przez poprawienie ich właściwości fizycznych i chemicznych, odtworzenie gleb itp.

4. Współczynnik oporu aerodynamicznego przy parciu wiatru

Słupy drewniane, ze względu na swój kształt, mają mniejszy współczynnik oporu aerodynamicznego przy parciu wiatru wynoszący Cx = 1,30 niż prostokątne słupy żelbetowe, dla których Cx = 2,10.
Ta cecha słupów drewnianych w połączeniu z dużą sprężystością drewna sprawia, że stopień zamocowania w gruncie tych słupów może być mniejszy, niż słupów żelbetowych co obniża koszty wykonawstwa linii telekomunikacyjnej.
W przypadku zastosowania w obu przypadkach takich samych posadowień podatność na uszkodzenie linii spowodowane huraganowym parciem wiatru w przypadku słupów drewnianych jest mniejsza.

5. Zużycie funkcjonalne linii telekomunikacyjnych

Trwałość słupów drewnianych, eksploatowanych w właściwy sposób, jest duża i może wynosić kilkadziesiąt lat.
Można prognozować, że dynamiczny rozwój technologii przesyłania sygnału sprawi, że konwencjonalne przewodowe linie telekomunikacyjne nie będą dorównywały standardom takich obiektów w niezbyt odległej przyszłości. A zatem akceptowane obecnie rozwiązanie techniczne stosowane w budownictwie linii telekomunikacyjnych będą obarczone niedoborem wymaganych w przyszłości parametrów bądź nadmiarem parametrów niekorzystnych, co wydatnie wpłynie na opłacalność eksploatacji takich linii.
Wynika z tego, że zamierzony okres użytkowania budowanych obecnie linii telekomunikacyjnych może być krótszy od wymaganego w projekcie okresu trwałości w zakresie nośności i stateczności konstrukcji.
Przy założeniu dłuższego okresu technicznej przydatności słupów żelbetowych niż słupów drewnianych - stosowanie tych pierwszych do budowy linii telekomunikacyjnych jest niecelowe ze względu na wcześniejsze, wspomniane wyżej zużycie funkcjonalne.


Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.