Logowanie do poczty

Ocena przydatności słupów drewnianych i żelbetowych do budowy linii telekomunikacyjnych

6. Możliwość wywoływania konfliktów w aspekcie ochrony architektury terenów o luźnej zabudowie

Forma słupów żelbetowych, faktura ich powierzchni jest trudna do harmonijnego wkomponowania w krajobraz osiedli mieszkaniowych. Realizacja budowy linii napowietrznych wspartych na takich podporach może napotkać się z wyraźnym i zdecydowanym sprzeciwem społeczności lokalnej ze względu na pogorszenie estetyki otoczenia posesji tym bardziej, że istnienie takiej linii telekomunikacyjnej może stać się atrybutem, który będzie miał wpływ na kształtowanie się cen nieruchomości na rynku lokalnym.
W takich przypadkach niezbędne będzie zastosowanie odpowiednich i skutecznych form rozwiązywania konfliktów społecznych i środowiskowych poprzez użycie procedur, takich jak: opracowane w USA procedury decyzyjne „Atternative Dispute Rasolution" (ADR) czy procedura mediacyjna. Do rozwiązania tych zadań niezbędne jest zatrudnienie osób o wysokich kwalifikacjach i przeznaczenie odpowiednich środków finansowanych na ich realizację.
Na podobne trudności, ale o mniejszym natężeniu inwestor może się natknąć budując linię telekomunikacyjną na bazie słupów żelbetowych w terenie niezabudowanym.

7. Walory karjobrazowe

Możliwość wywoływania konfliktów w aspekcie ochrony architektury terenów o luźnej zabudowie w rozwoju społeczno-gospodarczym zagadnieniem szczególnie ważnym jest racjonalne gospodarowanie ziemią. Do przepisów prawnych regulujących ochronę gruntów należy m.in. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Artykuł 72 tej ustawy zobowiązuje gminy by w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewniały warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w tym również ochronę walorów krajobrazowych środowiska.
Niewątpliwie realizacja budowy linii telekomunikacyjnych jest swoistą ingerencją w środowisko naturalne w aspekcie harmonijnego zespolenia budowli z otoczeniem. Spełnienie tego wymogu jest z pewnością łatwiejsze przy zastosowaniu naturalnego tworzywa jakim jest drewno oraz naturalnego kształtu konstrukcji jaki posiada poddany zgrubnej obróbce pień drzewa stanowiący słup wsporczy. Ponadto w słupach drewnianych łatwiej zachować estetykę kompozycji architektonicznej ze względu na wyważone proporcje między masywnością podpory i lekkością podpieranych przewodów.
Słupy żelbetowe nie tylko nie posiadają tych walorów, ale mają cechy dokładnie przeciwstawne co sprawia, że w naturalnym krajobrazie postrzegane są jako elementy niezintegrowane i obce.

 


Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.