Logowanie do poczty

Utylizacja zużytych drewnianych słupów teleenergetycznych i podkładów kolejowych

Drewno odpadowe impregnowane olejami zawierającymi policykliczne węglowodory aromatyczne (zwłaszcza odpadowych słupów teleenergetycznych i podkładów kolejowych) jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska  z uwagi na znaczną zawartość silnie toksycznych i rakotwórczych substancji aromatycznych, do których głównie należą: antracen, fluoren (difenylometan), fenantren, benzo(a)antracen i benzo(a)piren. Węglowodory aromatyczne zawierające te substancje są słabo rozpuszczalne w wodzie, nie podlegają naturalnej biodegradacji i mają własności sorbowania się w glebie oraz kumulowania w szacie roślinnej, tkankach zwierząt i ludzi. Działają one mutagennie, a ich obecność w organizmach żywych czyni je bardziej podatnymi na choroby nowotworowe.
 
Odpady elementów drewnianych takich jak zużyte słupy teleenergetyczne lub podkłady kolejowe (impregnowane olejami zawierającymi policykliczne węglowodory aromatyczne) pochodzące z rozbiórek i remontów, kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne (kod 170204) i podlegają według obowiązującego prawa szczególnemu nadzorowi i obowiązkowi ewidencji.
 
Znanym, dopuszczonym do stosowania sposobem unieszkodliwiania zużytych słupów teleenergetycznych i podkładów kolejowych jest ich unieszkodliwianie poprzez składowanie na wydzielonych składowiskach odpadów niebezpiecznych, z uzbrojonymi w szczelne membrany stanowiskami odciekowymi. Jest to sposób kosztowny, a nie prowadzi do całkowitego unieszkodliwienia tych niebezpiecznych odpadów.
Utylizacja odpadów
Ogłoszenia
Copyright © 2010-2016 Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P.W. MINIX S.A.